B2B-videoiden pikaopas

Joni Mussalo

Joni Mussalo
26. lokakuuta 2023

Herokuvapohjat (50)

 

Pitkään laadukkaat markkinointivideot nähtiin vain kuluttajamainonnan etuoikeutena, mutta nykyään lähes jokainen B2B-yritys hyödyntää ammattilaisten tuottamia videoita viestinnässään. Tässä pikaoppaassa, haluamme edistää B2B-videoiden ilosanomaa ja käymme läpi kahdeksan tyypillisintä B2B-videotyyppiä, sekä avaamme videotyyppien hyötyjä, käyttötarkoituksia sekä tuotantokustannuksia.

Tämän oppaan lukemisen jälkeen ymmärrät

 • Minkälaisia ovat yleisimmät B2B-videot ja mihin niitä käytetään
 • Mitkä palaset muodostavat laadukkaan kokonaisuuden
 • Mistä B2B-videon kustannukset muodostuvat
 • Mitä pitää ottaa huomioon B2B-videoiden tuotannossa
 • Minkälainen on tyypillinen tuotantoprosessi.

1. Asiantuntijavideot

Käyttö ja hyöty

Asiantuntijavideoiden idea on tarjota hyödyllistä ja inspiroivaa sisältöä kohderyhmää kiinnostavasta aiheesta. Tyylillisesti tämä videotyyppi voi olla mitä vain podcast-tyylisestä rennosta jutustelusta, tiukasti rajatun teknisen mekanismin selittämiseen. Asiantuntijavideot ovat myös oiva tapa keventää asiakaspalvelun työtaakkaa, jos ne valjastetaan useimmiten esille nousseiden asiakaskysymyksiin vastaamiseen. Katsojien silmien eteen asiantuntijavideot tuodaan joko maksetun näkyvyyden, suositun sometilin tai hyvin hakukoneoptimoidun YouTube-kanavan avulla.

Laadun takeet

Sisällön kannalta esitettävä asia kannattaa valita harkiten ja asian esittäjällä olisi hyvä olla aiheeseen sopiva ja selkeä ulosanti. Riippuen videon aiheesta, asiantuntja voi joko puhua rennosti omin sanoin tai suoraan ennalta määritettyihin kysymyksiin vastaten. Apukeinona voidaan käyttää myös lukulaitetta, eli prompteria. 

Tuotantoteknisesti videon laatuun vaikuttavat eniten valaistus, äänitys ja kuvauspaikka. Dynaamisuutta videoon saadaan kuvaamalla puheenvuoro useammalla kameralla, jolloin leikkaukseen saadaan vaihtelua. Kuvauspaikasta kannattaa aina kysyä mielipide kuvausryhmältä. Esimerkiksi ahtaiden toimistojen ja neuvotteluhuoneiden sijaan kuvaukset kannattaa usein tehdä jossain rennommassa ja laajemmassa tilassa. Asiantuntijavideon tyylin tulisi aina heijastella yrityksen brändiä.

 

 

2. Opetusvideot

Käyttö ja hyöty

Opetusvideot ovat loistava tapa parantaa asiakaskokemusta sekä tuotteen tai palvelun laatuvaikutelmaa. Laadukas opetusvideo auttaa asiakasta onnistumaan, ja poistaa epätietoisuutta ostopäätöksen tieltä. Opetusvideoita on myös helppo jalkauttaa osaksi yrityksen sisältömarkkinointia, ja ne toimivat yleensä hyvin pitkällä aikavälillä.

Laadun takeet

Sisällön kannalta esitettävä asia kannattaa suunnitella tiiviiksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi, jossa pysytään asiassa. Videon tyyli kannattaa rakentaa niin, että se henkii brändiä sekä auttaa katsojaa hahmottamaan opetettavan asian vaivatta. Tuotantoteknisesti videon laatuun vaikuttaa eniten ennakkoon tehty kuvasuunnitelma, joka varmistaa, että kuvakulmat palvelevat opetettavaa suoritetta. Myös kuvauksiin varattu tila on hyvä olla tilava, hyvin valaistu ja visuaalisesti selkeä. Kuvauspaikasta kannattaa aina kysyä etukäteen mielipide kuvausryhmältä.

Kustannusten määräytyminen

Opetusvideoita pystytään usein kuvaamaan suhteellisen pienellä tuotantiimillä ja suurin kustannuksia määrittävä tekijä on opettavan asian monimutkaisuus / pituus. Jos selitettävässä asiassa on paljon keskenään erilaisia vaiheita, vaatii se käsikirjoittajalta ja tuotannolta enemmän suunnittelua sekä mahdollisesti erikoiskalustoa, joka mahdollistaa esimerkiksi suoraan kohteen yläpuolelta tai ahtaasta raosta kuvaamisen. 

Jos mahdollista, opetusvideoita kannattaa tuottaa kerralla useampia, sillä sarjatuotanto laskee videoiden yksikkökustannuksia. Teknisen tuotannon lisäksi kustannuksia saattaa syntyä kuvauspaikasta, esiintyjistä, maskeerauksesta, stailauksesta ja erityisesti videoon liitettävistä grafiikoista. Näiden tarpeesta ja lisäkustannuksista kannattaa kysyä tuotantoyhtiöltä aina etukäteen.

Checklist:

 • Suunnittele jokainen video käsittelemään selkeästi rajattua aihetta.
 • Varmista, että tuotantoryhmällä on ymmärrys kuvattavasta suoritteesta ja kuvauspaikasta.
 • Mieti, mitkä kohdat on helpompaa näyttää kuin kertoa, sekä tietysti toisinpäin.
 • Mieti visuaalisesti kiva sekä mahdollisuuksien mukaan tilava kuvauspaikka.
 • Harjoituta esiintyjä käsikirjoituksen kanssa.

Lisää tällaista?   Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietää uusimmista blogiteksteistä, oppaista ja webinaareista ensimmäisten joukossa! Uutiskirjettä tulee kerran viikossa ja voit koska tahansa lopettaa tilauksesi.

3.HENKILÖTARINA

Käyttö ja hyöty

Henkilötarinat kertovat henkilöiden kokemuksista suhteessa valittuun aiheeseen. Aitojen ihmisten aidot kokemukset ovatkin omiaan esittämään haluttu viesti ymmärrettävässä ja luottamusta herättävässä muodossa. Henkilötarinoiden kautta on luontevaa tuottaa esimerkiksi asiakasreferenssejä ja rekryviestintää. 

Laadun takeet

Koska henkilötarinat perustuvat aitojen ihmisten aitoihin mielipiteisiin, kannattaa videoissa panostaa oikeanlaisten ihmisten löytämiseen ja sparraamiseen. Yksi hyvä tapa valmistaa halutut henkilöt tuotantoon, on esihaastattelu, jossa ohjaaja tai käsikirjoittaja käy haastattelun etukäteen läpi haastateltavan kanssa. Esihaastattelu auttaa tuotantoryhmää hahmottamaan haastateltavan vahvuudet sekä kysymykset, joilla haluttu informaatio saadaan mukaan.

Kustannusten määräytyminen

Henkilötarinat koostuvat usein haastattelusta ja haastateltavan tarinaa tukevasta kuvituskuvasta. Kuvauksen teknisen tuotannon hinta määrittyy näin ollen pitkälti kuvattavien lokaatioiden ja tarvittavan kuvituskuvan määrästä. Henkilötarinat voivatkin joskus olla jopa eräänlaisia minidokumentteja, joissa henkilöä seurataan useamman kuvauspäivän ajan pidemmällä aikavälillä. Teknisen tuotannon lisäksi kustannuksia saattaa syntyä kuvauspaikoista, esihaastatteluista, muista esiintyjistä, maskeerauksesta ja grafiikasta. Edellämainittujen tarpeesta ja lisäkustannuksista kannattaa kysyä tuotantoyhtiöltä aina etukäteen.

Checklist:

 • Mieti videolle selkeä tarkoitus ja sitä kautta myös katsojalle haluttava tunnetila.
 • Panosta mahdollisimman hyvän tarinan ja tarinankertojan löytämiseen.
 • Laadi kuvattavan henkilökunnan kanssa selkeä sopimus siitä missä ja miten videota saa käyttää, ja kuinka toimitaan jos esiintyjä vaihtaa työpaikkaa.
 • Sparraa kertojaa esihaastattelun avulla.
 • Määrittele tarinaa kuvaava tunnelma.

 

 

4. Case-videot

Käyttö ja hyöty

Case-videoissa esitellään projektien vaikutuksia tilaajan ja tekijöiden näkökulmasta. Case-video eroaa henkilötarinasta siten, että käsiteltävä asia on laaja kokonaisuus, jota kannattaa käsitellä useasta eri näkökulmasta. Video rakentuu eri henkilöiden kertomusten lisäksi projektia koskeville faktoille. Laadukas case-video auttaa luottamuksen rakentamisessa potentiaalisten asiakkaiden kanssa ja on siksi erinomainen työkalu investointiarvoltaan mittavien projektien myynnissä. Lisäksi case-videoita voidaan käyttää sidosryhmäviestinnän tukena. Extra-hyödyn case-videoilla voi saada siitä, että myös muut projektiin osallistuvat tahot jakavat videota esimerkiksi omilla some-kanavillaan.

Laadun takeet

Case-videoiden tuottaminen vaatii yleensä useiden eri tahojen näkemyksien sovittamista yhteen. Lähtökohtana olisikin tärkeää olla mahdollisimman jaettu käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä ja esittelemässä, sekä tietysti projektin hyödyt kullekin taholle. Suosittelemme korostamaan tuotantoyhtiön valinnassa projektinhallintosaamista, joka takaa että kaikki videoon osallistuvat osapuolet kokevat tekemisen mielekkääksi.

Case-videon laatuun vaikuttaa myös aina etukäteen määritelty videorakenne. Suosittelemme rakennetta, joka kuvaa projektin lähtökohtia, haasteita, ratkaisuja ja tuloksia. Jokaista kohtaa varten olisi hyvä pystyä määrittelemään selkeitä väitteitä, joiden todenmukaisuus voidaan todentaa faktoin.

Case-videot myös lähes poikkeuksetta vaativat osaamista laadukkaan grafiikan tuottamisesta, jotta informaatio voidaan visualisoida muuta viestiä tukevalla tavalla

Kustannuksien määräytyminen

Case-videot ovat tavallisesti useamman eri tahon välisiä projekteja ja vaativat siksi myös suhteellisen paljon koordinointia, sekä käsikirjoittamista. Teknisen tuotannon lisäksi kustannuksia syntyy usein esimerkiksi matkustamisesta. Ulkomailla kuvatessa on hyvä vahvistaa, että tuotantoryhmä ymmärtää kamerakaluston rahtaamista koskevat säädökset tai varautua vuokrakaluston hankkimiseen kuvausmaasta. Lisäksi case-esittelyissä leikkaukseen- ja grafiikoiden animointiprosessiin kannattaa varata aikaa / budjettia.

Checklist:

 • Panosta oikeanlaisen casen löytämiseen.
 • Ole avoin videon toivotusta sisällöstä projektin osapuolille, ja pyydä heitä tekemään samoin, jotta kaikki osapuolet hyötyvät projektista.
 • Panosta suunnitteluun, käsikirjoittamiseen ja viestintään, jotta kaikilla videoon osallistuvilla on selkeä kuva siitä mitä ollaan tekemässä.
 • Panosta informaatiota jäsenteleviin grafiikoihin, joilla kitetyttää haluttuja pointteja.

 

 

5. Yritysesittelyvideot

Käyttö ja hyöty

Yritysesittelyn tavoitteena on yrityksen tunnettavuuden ja mielikuvan parantaminen. Onnistunut yritysesittelyvideo herättää kiinnostusta ja luottamusta yritystä kohtaan. Videon katsomisen jälkeen potentiaalinen asiakas tai muu sidosryhmän edustaja on aiempaa kiinnostuneempi yhteistyöstä yrityksen kanssa. Yritysesittelyvideo voi myös kertoa vaikkapa yrityksen arvoista tai yrityksen sisällä tapahtuneista uudistuksista.

Laadun takeet

Onnistunut yritysesittely pohjautuu aina kirkkaaseen kuvaan yrityksen vahvuuksista. Erottuva arvolupaus auttaa videon rakentamisessa audiovisuaalisesti eheäksi ja kiinnostavaksi kokonaisuudeksi. Selkeän ydinviestin lisäksi yritysesittelyvideossa kannattaa panostaa visuaaliseen kiinnostavuuteen. Mikäli yrityksen omat toimitilat eivät esimerkiksi ole joltain osalta ajanmukaiset, kannattaa kuvauspaikkoja kartoittaa vaikkapa luonnosta tai sidosryhmien tiloista. Yksi vaihtoehto on tietysti rakentaa koko videon konsepti sellaiseksi, että kuvaukset toteutetaan, jossain muualla kuin yrityksen tiloissa. Keskeistä on myös panostaa videon näyttävyyteen ja fiilikseen, aitoutta unohtamatta.

Kustannusten määräytyminen

Yritysesittelyvideon kustannukset määrittyvät kerrottavan sisällön määrän, kuvauspaikkojen ja videon tyylin mukaan. Mitä enemmän sisältöä on, sitä enemmän hyvää materiaalia tarvitaan, ja mitä useampi kuvauspaikka sitä enemmän aikaa myös kuvaaminen luonnollisesti vie. Kerrontatapa taas määrittää, millaista tekniikkaa ja erityisosaamista (näyttelijät, lavastajat, puvustujat, 3D-osaajat, ilmakuvaus) tarvitaan.

Checklist:

 • Varmista, että yrityksesi arvolupaus tai ydinviesti on selkeä.
 • Käytä yrityksesi ydinviestiä tukevia visuaalisia ja teknisiä toteutuskeinoja.
 • Käytä tarvittaessa näyttelijöitä tai muuta erityisosaamista, jotta toteutuksesta tulee laadukas.

 

 

6. Tuote-/Palveluesittelyvideot

Käyttö ja hyöty

Tuote- ja palveluesittelyvideoiden tarkoitus on auttaa katsojaa ymmärtämään myymäsi tuotteen / palveluun arvo. Videon katsomisen jälkeen potentiaalinen asiakas muistaa tuotteesi / palvelusi ja osaa arvioida sen potentiaalin omien haasteidensa ratkaisemisessa. 

Laadun takeet

Onnistunut esittelyvideo perustuu ratkaisusi uniikkeihin hyötyihin sekä niiden innostavaan, uskottavaan ja selkeään esittämiseen. Tämä tarkoittaa johdonmukaista tarinaa, joka ei pyri kertomaan kaikkea mahdollista. Rakenteellisesti videon tulisi esittää yksi, mahdollisimman uskalias väite tuotteen vaikutuksista asiakkaalle, ja sen jälkeen perustella tämä väite mahdollisimman ymmärrettävästi.

Laadullisesti tuotteita ja palveluita voidaan esitellä usealla eri tavalla. Mikäli brändi antaa myöden, voidaan esittely toteuttaa esimerkiksi TikTok-sketsinä, selitysanimaationa tai vaikkapa käyttäjäkokemusta avaavana dokumenttina. Tärkeintä on se, että valittu tyyli vahvistaa tuotteen tai palvelun tavoittelemaa mielikuvaa, ja mahdollistaa hyödystä viestimisen mahdollisimman tehokkaasti.

Kustannusten määräytyminen

Tuotevideon kustannukset riippuvat täysin toteutustavasta ja selitettävän asian monimutkaisuudesta. Kun suunnittelet kuvauksia, kiinnitä huomiota ainakin kuvauspäivien määrään, kuvauslokaatioiden määrään, esiintyvien ihmisten määrään, kerrottavan asian määrään ja haluttuun tuotannon laatuun. Simppeli yhdessä paikassa kuvan ja tekstin avulla esitettävä asia on halvempi tuottaa, kuin kuvausmatka asiakaskohteeseen Romaniassa tai näyttelijöiden kanssa tuotettu mainos. 

Checklist:

 • Mieti tuotteesi tai palvelusi uniikki hyöty. Jos tämä ei ole selvää edes itsellesi ei osaa kertoa siitä myöskään asiakkaalle.
 • Katso miten kilpailijasi viestivät omista ratkaisuistaan ja varmista että oma viestintäsi on tarpeeksi erottuvaa. 
 • Listaa millaisia resursseja (toimitilat, asiantuntijat, 3D-mallit) sinulla on käytettävissä ja viesti niistä kilpailutettaville tuotantoyhtiöille.
 • Valitse toimittaja, joka on parhaiten ymmärtänyt mistä tuotteestasi on kyse, sekä varmista että tuotantoyhtiöllä on kokemusta halutunlaisen videon tuottamisesta.

 

 

7. EMPLOYER BRANDING -VIDEOT

Käyttö ja hyöty

Employer Branding- eli EB-videot ovat erinomainen tapa kertoa potentiaalisille työntekijöille yrityskulttuurista, työtiloista ja työtehtävistä muistettavalla tavalla. EB-videoilla voidaan vastata usein hakijoita askarruttaviin kysymyksiin ja välittää haluttua mielikuvaa yrityksestä myös muille tahoille. EB-videot voidaan suunnitella käytettäväksi digitaalisissa kanavissa jaettaviksi mainosmaisiksi sisällöiksi ja/tai muiksi verkkosisällöiksi.

Laadun takeet

Uskottavuuden kannalta EB-videot kannattaa rakentaa niin, että videon kertojina ja esiintyjinä toimivat yrityksen omat työntekijät. Oiva tapa kehittää EB-videoiden sisältöä on järjestää esihaastattelut, joissa eri henkilöt vastaavat esimerkkikysymyksiin. Esihaastatteluista saatava materiaali toimii hyvänä pohjana käsikirjoitukselle. Käsikirjoitusta ei kuitenkaan kannata pyrkiä noudattamaan orjallisesti sanasta sanaan, jotta videon vilpitön fiilis välittyy. Luonnollisesti kuvauspaikan ja esiintyjien valmistaminen kuvauksiin edesauttavat tuotannon onnistumisessa.

Kustannusten määräytyminen

EB-videot ovat tuotannollisesti lähellä edellä mainittuja yritysesittelyvideoita. Tässäkin kustannukset määrittyvät pitkälti kerrottavan sisällön määrän, kuvauspaikkojen ja videon tyylin mukaan. Mitä enemmän sisältöä on, sitä enemmän hyvää materiaalia tarvitaan, ja mitä useampi kuvauspaikka on läpikäytävänä, sitä enemmän aikaa myös kuvaaminen luonnollisesti vie. Kerrontatapa taas määrittää, millaista tekniikkaa ja erityisosaamista (näyttelijät, lavastajat, puvustujat, 3D-osaajat, ilmakuvaus) tarvitaan.

Checklist:

 • Mieti aidosti kuinka yrityksesi erottuu kilpailevista työnantajista ja rakenna videon konsepti erottaumistekijöidesi varaan.
 • Mikäli videossa käytetään omaa henkilökuntaa, ovat esihaastattelut hyvä tapa löytää sopivat esiintyjät.
 • Tee esiintyjien kanssa kirjallinen sopimus videoiden käyttöoikeuksista, tapauksessa jossa esiintyjä vaihtaa työpaikkaa.
 • Mieti visuaalisia keinoja, joilla erotut kilpailijoidesi videoista

 

 

Lisää tällaista?   Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietää uusimmista blogiteksteistä, oppaista ja webinaareista ensimmäisten joukossa! Uutiskirjettä tulee kerran viikossa ja voit koska tahansa lopettaa tilauksesi.

8. Esimerkki tuotantoprosessista

Tuotantoprosessi tarpeesta valmiiseen videoon vaihtelee luonnollisesti tuotantokohtaisesti, mutta oheinen esimerkki yritysvideon prosessista toimii hyvänä pohjana yhteistyölle myös muuntyyppisissä tuotannoissa.

1. Tarvekartoitus / briiffi

Määritämme videon kohdeyleisön ja tavoitteet sekä sisäistämme yrityksen arvolupauksen ja ydinviestin. Lisäksi laadimme alustavan aikataulun, teemme kustannusarvion ja määritämme projektin vastuualueet.

2. Käsikirjoitus / konseptointi

Mietimme yhdessä asiakkaan kanssa, miten yrityksen ydinviesti toimii videomuodossa ja miten tarina kannattaisi kuvittaa. Budjetti tarkentuu vastaamaan tuotantoa.

3. Resursointi ja aikataulutus

Etsi tarvittavat ihmiset ja kuvauspaikat, ja varmista että molemmat ovat käytettävissä tuotannon vaatimalla tavalla. 

4. Tuotanto

Tuotantoryhmä kuvaa videon määritetyssä aikataulussa.

5. Offline-leikkaus

Editoimme videosta ensimmäisen raakaversion, josta käy ilmi videon rakenne ja sisältö, sekä mahdolliset graafiset elementit ja musiikki.

6. Kommenttikierros ja online-leikkaus

Asiakas kommentoi videon rakennetta, sisältöä, grafiikoita ja musiikkia, jonka jälkeen ja leikkaaja tekee tarvittavat muutokset ja viimeistelee videon.

7. Lopullisen videon toimittaminen

Toimitamme valmiin videon frame.io- tai WeTransfer -palvelun avulla.

 

9. YHTEENVETO

B2B-videoita tehdään moneen eri tarpeeseen, eikä niiden toteuttamiseen ole yhtä oikeaa tapaa. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että videota ei kannata tehdä vain videon tekemisen riemusta, vaan sille pitää määritellä selkeä tavoite.

Kun tavoitteet ovat kirkkaina mielessä, on helppo lähteä tuottamaan rohkeaa B2B-markkinointiviestintää myös videoiden avulla - se on todennäköisesti paljon helpompaa ja toimivampaa kuin kuvittelet!

Olemme sitä varten, että saamme juuri sinun viestisi mahdollisimman hyvin esille. Ota yhteyttä ja anna meidän valjastaa liikkuva kuva avuksesi!

 

Saatat pitää myös näistä

Opi lisää video­markkinoinnista

Vastaanota videomarkkinoinnin uusimmat tuulet ja ajankohtaiset vinkit suoraan sähköpostiisi.