Vastuullista videokuvaa: Miksi mainonnan tekijät tarvitsevat eettisen ohjeistuksen?

Jenny Hotti

Jenny Hotti
15. tammikuuta 2020

Vastuullista videokuvaa: Miksi mainonnan tekijät tarvitsevat eettisen ohjeistuksen?

Kuten kaikilla yrityksillä, myös meillä on vastuu pyrkiä parempaan. Videotoimistona suuri osa tekemästämme työstä on sisältöjä mainosformaatissa ja mainosten tekijöinä meillä on vastuu pohtia, miten mainosviestintä vaikuttaa sekä yksilöihin että yhteiskuntamme normeihin ja käsityksiin tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Mainonnalla on myös muita sisältöjä suurempi yhteiskunnallinen vastuu taloudellisten intressien ja kontekstinsa takia. Siksi haluamme panostaa monimuotoisempaan ja inklusiivisempaan videoviestintään ja osallistua avoimeen keskusteluun mainosalan vastuullisuudesta.

 

 

Uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä voimme oppia menneestä, katsoa eteenpäin ja uudistua niissä asioissa, joissa vanhat toimintatavat kaipaavat päivitystä. Aloitimme vuoden 2019 pohtimalla yritysten vastuullisuutta ja arvopohjaista markkinointia. Viime vuoden aikana työskentelimme oman vastuullisuutemme parissa ja pohdimme tapoja, joilla voisimme työmme kautta auttaa tekemään yhteiskunnastamme parempaa paikkaa mahdollisimman monelle. Suurin osa töistämme on yritysten mainossisältöjä, ja siksi haluamme mainosten tekijänä kantaa vastuumme siitä jäljestä, jonka etenkin videomainokset jättävät ihmisten mieliin ja alitajuntaan. Koemme sen tärkeäksi, sillä se mitä näemme ympärillämme, muokkaa kuvaamme normaalista, yhteisesti hyväksytystä. Haluamme purkaa yksipuolisen ihmisyyden ideaalia, jota mainoksissa usein toistetaan ja pyrkiä tekemään inklusiivisempaa mainontaa. Näiden ajatusten pohjalta aloitamme uuden vuosikymmenen työstämällä Eettistä ohjeistusta tiimimme ja asiakkaidemme käyttöön. Ohjeistuksemme avulla pyrimme yhdessä asiakkaidemme kanssa tekemään monimuotoisempaa ja inklusiivisempaa videoviestintää sekä osallistumaan avoimeen keskusteluun mainosalan vastuullisuudesta.

 

Mainonta todellisuuden heijastajana ja rakentajana

 

Median murroksen ja kaupallistumisen myötä mainonnan ja markkinoinnin osuus mediassa on kasvanut, ja siten myös keskustelu mainonnan eettisistä kysymyksistä on lisääntynyt. Mainonnan voidaan sanoa sekä heijastavan että rakentavan kulttuuria ja sosiaalista todellisuutta. Mainonnalla voidaan vaikuttaa asioihin, jotka yhteiskunnassa koetaan sosiaalisesti hyväksyttävänä ja tavoiteltavana - oli se mainostajan tavoite tai ei. Siksi mainonnalla on selkeä rooli sosiaalisten normien muovaamisessa ja tasa-arvon edistämisessä sekä haitallisten asenteiden ja näkemysten kyseenalaistamisessa. 

 

Meillä markkinointiviestinnän tekijöillä on niin ikään vastuu kyseenalaistaa stereotypioita, normeja, mielikuvia ja ihanteita, joita  videomainonnalla ja -viestinnällä omalta osaltamme luomme ja ylläpidämme. Näiden normien ja mielikuvien tiedostaminen ja purkaminen vaatii myös yksilön omien näkemysten ja ennakkoluulojen kyseenalaistamista. Pyrimme tiedostamaan, mitkä asiat vaikuttavat tulkintoihimme, asenteisiimme ja näkemyksiimme, ja miten nämä asiat osaltaan ohjaavat luovaa työtämme.

 

Ennakkoluulomme kumpuavat pitkälti etuoikeuksiemme kautta, minkä johdosta omien etuoikeuksien tarkasteleminen ja tiedostaminen on tärkeä vaihe ennakkoluulojen purkamisessa. Näistä asioista keskusteleminen vaatii yritykseltä avointa ja turvallista kulttuuria. Omien käsitysten ja stereotypioiden tiedostaminen ja kyseenalaistaminen on jatkuva prosessi, joka ei tule valmiiksi, mutta on tärkeä muutoksen ajuri. 

 

Eettinen ohjeistus videokuvaamiseen

 

Kokosimme vastuullisuustyömme tueksi Eettisen ohjeistuksen, jonka tarkoitus on toimia kehyksenä sisäiselle keskustelulle ja ohjata vastuullisen videokuvan suunnittelua ja tuotantoa. Eettiset perusperiaatteet ovat yrityksessämme yhteisesti hyväksytyt ja pyrimme jokainen parhaamme mukaan noudattamaan niitä työssämme. 

 

Eettisen ohjeistuksen avulla pyrimme yhdessä luomaan yritykseemme kulttuuria ja käytäntöjä, jotka auttavat meitä toimimaan vastuullisemmin ja tiedostavammin. Pyrimme videotuotannoissamme välttämään yleistämistä ja haitallisten, epäedullisten ja syrjivien stereotypioiden tai mielikuvien vahvistamista. Emme halua vaikuttaa videoiden katsojien ajatuksiin tai tunteisiin tavalla, joka voisi olla vahingollinen jollekin yksilölle tai ryhmälle.

 

Eettisessä ohjeistuksessa esiintyvät teemat ovat laajemmassakin keskustelussa jatkuvan pohdinnan ja kehittymisen alla, ja siksi myös rakentava kriittisyys ohjeistusta kohtaan on hyödyllistä, jotta yhteistä ymmärrystä voidaan kehittää paremmaksi. Keskustelemme asiasta mielellämme asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja muiden mainosalan toimijoiden kanssa, sillä muutos tehdään yhdessä. 

 

Mitä mieltä sinä olet mainosten tekijöiden ja mainostajien vastuullisuudesta?

 

Lataa tästä Eettinen ohjeistus mainonnan tekijöille:

New Call-to-action

Saatat pitää myös näistä

Opi lisää video­markkinoinnista

Vastaanota videomarkkinoinnin uusimmat tuulet ja ajankohtaiset vinkit suoraan sähköpostiisi.