Videomarkkinointi – huomioi nämä 7 asiaa videomarkkinoinnin suunnittelussa

Jenny Hotti

Jenny Hotti
11. marraskuuta 2020

Videomarkkinointi – huomioi nämä 7 asiaa videomarkkinoinnin suunnittelussa

Videomarkkinointi on yksi parhaista tavoista erottua kilpailijoista ja jäädä kohderyhmien mieleen – jos se tehdään oikein. Mitä vaikuttavan videomarkkinoinnin suunnittelussa sitten pitää ottaa huomioon? Listasimme videomarkkinoinnin 7 keskeistä osa-aluetta, jotka modernin markkinoijan kannattaa huomioida videoviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa. Erotu eduksesi näillä vinkeillä!

1. Tehokas videomarkkinointi alkaa videostrategiasta

Videostrategia mahdollistaa videoiden suunnitelmallisen hyödyntämisen siten, että videosisällöt palvelevat liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Videoista saadaan paras hyöty silloin, kun videosisältöjä suunnitellaan ja tuotetaan pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti – kuten mitä tahansa muutakin sisältöä. Jokaisella videolla pitää olla selkeä tarkoitus ja tavoite sekä oikeat jakelukanavat, jossa video löytää kohderyhmänsä ja inspiroi haluttuun toimintaan. Lisäksi pitää osata valita tavoitteeseen sopivat mittarit, joiden avulla toimintaa voidaan kehittää oikeaan suuntaan. Tässä prosessissa videostrategia on ehdoton työkalu ja usein onnistumisen edellytys. 

Tämän kuuden askeleen videostrategiaoppaan avulla varmistat, että kaikki onnistumisen kannalta oleellinen otetaan videomarkkinoinnin tai yksittäisen videokampanjan suunnitteluvaiheessa huomioon.

 

2. Videokampanjan suunnittelu – Hyvin suunniteltu video on enemmän kuin puoliksi tehty

Yksittäisenkin videon suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa ja resursseja. Vaikka video olisi laadukas ja näyttävä, ei se takaa onnistumista, sillä videoiden suunnittelussa on oleellista miettiä videomarkkinoinnin tavoitteita; mitä tällä videolla halutaan saada aikaan ja kenelle se tehdään? Käytä suunnittelun apuna tätä video brief -muistilistaa – lataa täytettävä video brief -lomake täältä. 

Videosisältöjä suunnitellaan kuin mitä tahansa muutakin sisältöä, eli tavoite- ja kohderyhmälähtöisesti. Videon pääasiallinen tavoite määrittää paljon sitä, minkä tyyppistä videota lähdetään suunnittelemaan. Erilaisilla videoilla voidaan esimerkiksi kasvattaa bränditunnettuutta, kerätä liidejä, hankkia uusia asiakkaita ja sitouttaa nykyisiä, sekä parantaa nettisivuliikennettä.

Videon tavoitteiden, kohderyhmien ja jakelukanavien lisäksi oleellinen osa videon suunnittelua ja markkinointiviestintää on tarina. Millaista tarinaa haluamme kertoa? Minkä tunteen haluamme viestittää videoiden katsojalle? Tarinankerronta vaikuttaa videomarkkinoinnin onnistumiseen olennaisesti, mutta hyvän tarinan kertominen on taitolaji. Tarinankerronnan pikaoppaamme käsittelee tarinankerrontaa markkinointiviestinnän tehokeinona videoiden näkökulmasta. Oppaassa kerrotaan mm. millaisista elementeistä hyvä tarina koostuu, miten videoita käsikirjoitetaan, mitä tarinan onnistumisen kannalta pitää ottaa huomioon ja miten kohderyhmiä puhutellaan oikeilla tehokeinoilla.

 

3. Kohderyhmät – kenet videoilla halutaan tavoittaa?

Vaikka video olisi laadukas ja näyttävä, ei siitä ole liiketoiminnalista hyötyä, jos se ei tavoita oikeaa katsojakuntaa. Onnistuakseen videon on tavoitettava oikeat kohderyhmät oikeissa kanavissa ja inspiroitava haluttuun toimintaan. Videosisällön kohderyhmä määrittää myös videon tyylin ja jakelukanavien valinnan. Siksi kohderyhmän määrittäminen on olennainen osa videomarkkinoinnin suunnittelua. 

Kohderyhmän määrittelyssä kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä: Millaisia haasteita asiakkaalla on? Mitä hän pohtii, miettii tai tarvitsee? Millaisia asioita hän arvostaa ja mitkä asiat toisaalta ovat merkityksettömiä? 

Luo videokampanjan ihanneasiakkaan profiili helposti tällä valmiilla templatella:

4. Videon jakelukanavat määrittävät sisältöä

Jakelukanavat ovat modernin videomarkkinoinnin keskiössä. Kohdeyleisö ja videon tavoitteet määrittävät jakelukanavan valintaa, ja jakelukanava osaltaan vaikuttaa siihen, millainen videosisältö palvelee videon tarkoitusta parhaiten.

Ihmiset kuluttavat eri kanavia eri tavoin – esimerkiksi telkkaria katsellessa ihminen on usein keskittyneempi ja suhtautuu sisältöihin pitkäjänteisemmin kuin Instagram-tarinoita selaillessaan. Videosisältöjen suunnittelussa on tärkeää huomioida ympäristö, jossa ihminen kohtaa sisällön, sillä katsojan mielentila määrittää sisältöjen kuluttamista merkittävästi. Nämä asiat taas vaikuttavat siihen, minkä tyylinen videon kannattaa olla ja miten tarina kannattaa kertoa. 

Jakelukanavat kannattaa siis ottaa huomioon jo sisältöjen suunnitteluvaiheessa. Valitse ne jakelukanavat, joissa videosisällöllä on mahdollisuus tavoittaa oikeat asiakkaat ostoprosessin oikeassa vaiheessa, ja pyri sitten ohjaamaan asiakan omiin medioihisi, kuten verkkosivuille tai blogiin.

 

Kiinnostaako sisältömarkkinointi YouTubessa? YouTube -sisältömarkkinoinnin perusteet -oppaamme auttaa markkinoijia menestymään maailman suosituimmalla viihdealustalla.

YouTube sisältömarkkinoinnin perusteet

5. Vastuullisuus videomarkkinoinnissa – erotu vaikuttamalla

Mitä on vastuullinen videomarkkinointi? Ainakin sitä, että pyritään ottamaan huomioon visuaalisen viestinnän yhteiskunnalliset vaikutukset sitä suunniteltaessa. Kaikki visuaalinen viestintä osallistuu mielikuvien ja ihanteiden luomiseen ja vaikuttaa ihmisten alitajuntaan: se mitä ympärillämme näemme, vaikuttaa siihen, mitä yhteiskunnassamme pidetään yhteisesti hyväksyttynä.

Siksi inklusiivisuus on vastuullisen videomarkkinoinnin ja -mainonnan keskiössä. Mitä inklusiivinen mainonta tarkoittaa? Lue lisää täältä. 

Vastuullista videomarkkinointia on markkinointiviestinnän ja etenkin visuaalisen viestinnän yhteiskunnallisten vaikutusten pohtiminen ja pyrkiminen siihen, että luomme uutta visuaalista viestintää tiedostavasti. Videomarkkinointi on vaikuttamista, ja sillä voidaan osaltaan edistää yhdenvertaisuutta; kyseenalaistaa normeja, puuttua yhteiskunnan epäkohtiin ja purkaa haitallisia asenteita.  

Videomarkkinointi voi olla inklusiivista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ilman räikeää kannanottoa johonkin yhteiskunnan epäkohtaan ja koko kampanjan rakentamista tämän teeman ympärille. Toinen, ja yhtä tärkeä, tapa on monimuotoisuuden normalisointi mainonnassa. Monimuotoisuuden normalisoinnilla tarkoitetaan sitä, että mahdollisimman monenlaiset ihmisyyden kokemukset ja identiteetit tulisivat näkyväksi mediamaisemassa. Käytännössä tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi sillä, että kirjoitetaan mainoksiin aitoja tarinoita aidoista ihmisistä ja pyritään välttämään (esimerkiksi sukupuoleen liittyviä) stereotyyppisiä ja rajallisia ihmisyyden kuvauksia. 

Lue lisää markkinoinnin suunnittelijoille ja mainonnan tekijöille kootusta eettisestä ohjeistuksesta, joka sisältää tietoa vastuullisemmasta mainonnasta ja mainonnan representaatioista. Ohjeistus sisältää selkeitä esimerkkejä ja vinkkejä, joilla pääset helposti alkuun vastuullisemman mainonnan suunnittelussa.

 

6. Videotuotanto – miten se tapahtuu?

Mitä itse videotuotantoon kuuluu, kuinka paljon videon tuottaminen maksaa, kuka sen toteuttaa ja kuinka kauan se kestää? Näihin kysymyksiin ei ole olemassa yksiselitteisiä vastauksia, sillä esimerkiksi tuotannon hinta ja kesto vaihtelevat luonnollisesti hyvin paljon riippuen siitä, millaista videota tehdään ja mihin tarkoitukseen. Videoiden tuotantoprosessi on kuitenkin tuotannosta riippumatta melko samanlainen, vaikkakin yksinkertaisimmissa haastatteluvideoissa ideoinnin, suunnittelun ja käsikirjoituksen rooli on merkittävästi pienempi kuin esimerkiksi tarinallisten brändifilmien.

Useissa yrityksissä mietitään, kannattaako videoita tuottaa in-house, vai onko järkevämpää ulkoistaa tuotanto. Lue täältä, mitä pitää ottaa huomioon, jos videoita halutaan tuottaa in-house. 

Usein freelancer tai in-house -videotekijä voi olla oikea ratkaisu joihinkin yrityksen videotarpeisiin, mutta etenkin luovaa suunnittelua vaativissa ja teknisesti vaativimmissa kokonaisuuksissa yhteistyö tuotantoyhtiön kanssa kantaa hedelmää.

 

7. Videokampanjan mittaaminen – mieti mitä mittaat

Jo videoiden suunnitteluvaiheessa on hyvä valita onnistumisen mittarit. Mittaamisen lähtökohtana tulisi aina olla videon tarkoitus ja tavoite. Videoiden onnistumisen mittaamisessa kiinnitetään usein huomiota esimerkiksi katselukertoihin ja siihen, katsooko ihmiset videon loppuun saakka. Nämä mittarit eivät kuitenkaan aina kerro siitä, miten kyseinen videosisältö auttaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. On siis tärkeää miettiä mittarit sen mukaan, miten videosisältö vaikuttaa esimerkiksi verkkosivuvierailuihin, myyntiin tai brändiarvoon.

Kun videon tarkoitus ja tavoitteet on mietitty tarkasti, on oikeiden mittareiden valinta helpompaa. Palauta ensin mieleen, mikä on videon pääasiallinen tarkoitus – esimerkiksi tunnettuuden lisääminen, vaikuttaminen mielikuviin (esim. brändin positiointi suhteessa kilpailijoihin), myynnin kasvattaminen tai asiakaskokemuksen parantaminen.

Tunnettuuden lisääminen 

Tunnettuuteen liittyvän videosisällön tärkein tarkoitus on tietenkin tavoittaa mahdollisimman paljon oikeaa kohdeyleisöä. Kuinka moni potentiaalisista kohderyhmän jäsenistä näki videon? Kuinka pitkälle sisältöä katsottiin? Voit myös saada osviittaa sisällön kiinnostavuudesta seuraamalla esimerkiksi kuinka moni reagoi sisältöön.

Mielikuviin vaikuttaminen 

Mielikuviin liittyvän videosisällön kohdalla on merkityksellistä mitata pidemmän aikavälin vaikutuksia. Jos kampanjan tavoitteena on positioida yritystä uudelleen markkinaan tai terävöittää viestiä, hyvä tapa mitata onnistumista on esimerkiksi asiakastutkimuksen avulla (ennen ja jälkeen). Onko mielipide yrityksestä muuttunut uudenlaisen viestinnän jälkeen? Nähdäänkö yritys eri tavalla suhteessa kilpailijoihin kuin ennen?

Myynnin kasvattaminen

Myyntiä lisäävien videosisältöjen tärkein onnistumisen kriteeri liittyy siihen, onko videon katsonut potentiaalinen asiakas suorittanut halutun toiminnon. Siirtyikö hän blogiin lukemaan lisää, latasiko hän oppaan, tilasiko YouTube-kanavan tai uutiskirjeen? Myös reaktioiden ja katselukertojen seuraaminen on tärkeää, mutta kiinnostavin mittari on konversio eli eteneminen ostoprosessissa haluttuun suuntaan.

Asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden kehittäminen

Asiakaskokemusta kehittävissä videosisällöissä tärkeintä on mitata sitä, miten kyseinen sisältö todellisuudessa auttaa asiakkaita. Kuormittavatko tietyt kysymykset asiakaspalvelua? Olisiko vastauksista mahdollista tehdä videosisältö esimerkiksi nettisivuille, jonka avulla asiakas pystyisi ratkaisemaan ongelman itsenäisesti? Ovatko asiakastyytyväisyys tai asiakassuhteiden pysyvyys parantuneet ajan saatossa, kun asiakasta on avustettu menestymään paremmin esimerkiksi opastusvideoiden avulla?
Lue täältä lisää, millaiset videot sopivat ostoprosessin eri vaiheisiin.

Lopuksi, välttämällä nämä 5 usein toistuvaa videomarkkinoinnin virhettä pääset jo pitkälle! Sitten kun huomioit vielä nämä videomarkkinoinnin yleisimmät sisältömokat, olet jo käytännössä maalissa.

Tarvitsetko apua videomarkkinoinnin tavoitteiden kirkastamiseen, videoiden suunnitteluun tai itse videotuotantoon? Autamme mielellämme!

Varaa meiltä 30 minuutin juttuhetki, jossa saat apua ja käytännön vinkkejä videomarkkinointiin ja videotuotantoihin. Keskustelu on maksuton eikä sido sinua mihinkään.

 

 

Saatat pitää myös näistä

Opi lisää video­markkinoinnista

Vastaanota videomarkkinoinnin uusimmat tuulet ja ajankohtaiset vinkit suoraan sähköpostiisi.